Internet bankarstvo

  • Stanje i promet po računu
  • Plaćanje računa
  • Online menjačnica
  • Moji dokumenti
  • Korisni saveti
Pregled stanja i prometa po računu

 1. Nakon što se prijavite u aplikaciju za Internet bankarstvo, imate mogućnost uvida u stanja po svojim računima.

 

 

2. Ukoliko kliknete na određeni račun, prikazaće se detalji računa koji se odnose na raspoloživa sredstva po računu, trenutno stanje, dozvoljeno prekoračenje i sl.

 

 

 3. U listi transakcija po računu imate mogućnst uvida u sve transakcije po svom računu. 

 

 

 4. Klikom na određenu transakciju, prikazaće se detalji transakcije

 

 

Kako da pronađem određenu transakciju?

 1. Ukoliko želite da pronađete neku određenu transakciju u pregledu prometa po računu, potrebno je da kliknete na ikonicu lupe, koja se nalazi u gornjem desnom uglu.

 

 

2. Nakon toga, imate mogućnost da unesete kriterijume za pretragu. U ovom primeru, definisali smo vremenski period za koji želimo da izvršimo pretragu i uneli ključnu reč za pretragu. Klikom na taster “PRETRAGA” biće prikazane samo one transakcije koje zadovoljavaju kriterijume koje ste definisali.

 

 

Kako da platim račun?

1. Da biste izvršili plaćanje naophodno je da kliknete na taster "PLATI".

 

2. U polju "DETALJI PRIMAOCA" unesite broj računa na koji želite da izvršite uplatu, a zatim potvrdite klikom na opciju "POTVRDI UNOS".

 

 

3. Unesite naziv primaoca plaćanja, a ukoliko želite možete uneti adresu i mesto primaoca. Nakon toga unesite iznos koji želite da uplatite i potvrdite pritiskom na taster "DALJE".

 

 

4. U drugom koraku popunjavanja platnog naloga potrebno je da odaberete šifru plaćanja, kao i da unesete svrhu plaćanja. Ukoliko u instrukcijama za uplatu imate definisan model i poziv na broj odobrenja, unesite i ove podatke. Nakon toga potvrdite unos pritiskom na taster "PLATITE SADA".

 

 

5. U prozoru koji se otvorio imate mogućnost da još jednom prekontrolišete sve podatke koje ste uneli u platni nalog. Ukoliko su svi podaci ispravni, u polju koje se nalazi u donjem levom uglu unesite šifru koju ste generisali pomoću svog tokena i potvrdite pritiskom na taster "POTPIŠITE". 

 

 

6. Na ekranu će se pojaviti poruka koja Vas obaveštava da ste uspešno potpisali platni nalog.

 

 

Kako da kreiram šablon za plaćanje?

1. Da biste kreirali šablon za plaćanje, potrebno je da prilikom popunjavanja platnog naloga označite opciju

"SAČUVAJTE OVO PLAĆANJE KAO ŠABLON" i unesete ime šablona.

  

 

2. Ukoliko želite da vidite sve svoje sačuvane šablone, potrebno je da nakon što kliknete na strelicu pored tastera "PLATI", u padajućem meniju odaberete opciju "Korisnici plaćanja & Šabloni".

 

 

3. U prozoru koji se otvorio pređite na karticu "Šabloni". U listi ispod biće prikazani svi šabloni za plaćanje koje ste napravili.

 

 

Upotreba šablona za plaćanje

1. Da biste upotrebili šablon za plaćanje koji ste prethodno napravili, potrebno je da u polju "DETALJI PRIMAOCA" unesete ime šablona. U padajućoj listi koja se otvorila odaberite ovaj šablon i svi podaci iz šablona biće uneti u platni nalog. Ukoliko je potrebno, imate mogućnost da neki od podataka u platnom nalogu izmenite, na primer, poziv na broj odobrenja, iznos i sl. 

 

 

2. Takođe, imate mogućnost da koristite i ikonice za brzo plaćanje, koje se nalaze na početnom ekranu platnog naloga. Da biste šablon koji ste prethodno kreirali povezali sa ikonicom za brzo plaćanje, potrebno je da odaberete opciju "Dodajte".

 

 

3. U padajućoj listi potrebno je da odaberete šablon za plaćanje koji želite da dodate, odaberete odgovarajuću ikonicu i potvrdite pritiskom na taster "SAČUVATI".

 

 

4. Nakon toga, kada otvorite novi nalog za plaćanje, ikonica šablona koji ste odabrali pojaviće se sa desne strane. Klikom na ovu ikonicu svi podaci će biti uneseni u platni nalog.

 

 

 

Prilikom korišćenja šablona veoma je važno da proverite da li su svi podaci u platnom nalogu ispravno uneti. Kada kreirate šablon za plaćanje, biće sačuvani svi podaci koje ste uneli u nalog. Budući da se određeni podaci, kao što je poziv na broj i iznos, u većini slučajeva menjaju na računima za različite mesece, pažljivo proverite da li je potrebno nešto od ovih podataka korigovati.

 

 

 

 

 

Kako da obrišem ili izmenim šablon?

1. Ukoliko želite da izmenite ili obrišete neki od sačuvanih šablona za plaćanje, potrebno je da kliknete na strelicu koja se nalazi pored tastera "PLATI". U padajućem meniju izaberete opciju "Korisnici plaćanja & Šabloni".

 

 

2. U prozoru koji se otvorio pređite na karticu "Šaboni" i prikazaće se svi šabloni za plaćanje koje ste sačuvali. Kliknite na šablon koji želite da izmenite ili obrišete.

 

 

3. Ukoliko želite da izmenite ili dodate neki podatak u šablonu, jednostavno to uradite u prozoru koji se otvorio i potvrdite pritiskom na taster "SAČUVATI". Da biste obrisali šablon potrebno je da odaberete opciju "Obrisati šablon", koja se nalazi u donjem desnom uglu prozora.

 

 

 

Storaniranje platnog naloga

 

VAŽNO: Platni nalog koji ste potpisali, moguće je otkazati samo neposredno nakon potpisivanja, dok još uvek nije izvršen. 

 

1. Ukoliko želite da stornirate platni nalog u domaćem platnom prometu koji ste potpisali, a još uvek nije izvršen, potrebno je da kliknete na strelicu pored tastera „PLATI“, a zatim odaberete opciju „Nalozi na čekanju“.

 

 

2. U prozoru koji se otvorio kliknite na nalog koji želite da stornirate.

 

 

3. Odaberite opciju “OBRIŠI”, koja se nalazi u donjem levom uglu.

 

 

4. U prozoru koji se otvorio potvrdite pritiskom na taster “DA”.

 

 

5. Da biste potpisali otkazivanje platnog naloga, u polju koje se nalazi u donjem levom uglu unesite šifru koju ste generisali pomoću svog tokena i potvrdite pritiskom na taster "POTPIŠITE".

 

 

6. Na ekranu će se pojaviti poruka koja Vas obaveštava da ste uspešno potpisali otkazivanje platnog naloga.

 

 

 

 

Kupovina i prodaja deviza

 1. Ukoliko želite da kupite devize, potrebno je da kliknete na taster PLATI, a zatim u polju MOJ RAČUN odaberete svoj RSD račun na kojem imate sredstva za kupovinu deviza. U padajućoj listi DETALJI PRIMAOCA odaberite svoj devizni račun. 

 

 2. Unesite iznos i potvrdite pritiskom na taster DALJE.

 

 3. U drugom koraku kliknite na taster PLATITE SADA.

 

 4. U polju koje se nalazi u donjem levom uglu unesite šifru koju ste generisali pomoću svog tokena i potvrdite pritiskom na taster POTPIŠITE.

 

5. Na ekranu će se pojaviti poruka koja Vas obaveštava da ste uspešno potpisali platni nalog.

 

 

Ukoliko želite da izvršite prodaju deviza, u prvom koraku potrebno je da u polju MOJ RAČUN izaberete svoj devizni račun, a kao račun na koji želite da se izvrši prenos sredstava svoj RSD račun.

 

 

 

Kako da preuzmem dokumenta?

1. Dokumenta koja Vam banka šalje možete da preuzmete tako što kliknete na ikonicu u gornjem desnom uglu, a zatim odaberete opciju „Dokumenti“.

 

 

2. U prozoru koji se otvorio biće prikazani dokumenti koji su Vam poslati. Da biste preuzeli određni dokument, potrebno je da označite taj dokumet, a zatim pritisnete taster „PREUZMI ODABRANO“.

 

 

3. Ukoliko kliknete na ikonicu lupe u gornjem desnom uglu, otvoriće se dodatna polja, pomoću kojih možete da definišete dodatne parametre za pretragu dokumenata.

 

 

Potvrda o izvrsenom plaćanju

1. Ukoliko želite da odštampate potvrdu za neko plaćanje koje ste vršili putem eBanking aplikacije, potrebno je da u listi transakcija pronađete transakciju za koju želite da odštampate potvrdu, kliknete na nju da se prikažu detalji transakcije, a zatim odaberete opciju „PREUZIMANJE“.

 

 

2. Otvoriće se PDF dokument sa svim podacima iz platnog naloga. Ovaj  dokument možete da odštampate. Ukoliko Vam je potrebna zvanična potvrda o izvršenom plaćanju (original potvrde), imate mogućnost da odete do najbliže filijale UniCredit banke kako bi kolege u filijali potpisale i overlie Vašu potvrdu.

 

 

Ponovo upotrebi

 1. Ukoliko imate potrebu da više puta izvršite određeno plaćanje (na primer, plaćanje računa svakog meseca) najbolja opcija za to je da kreirate šablon za plaćanje, kao što je objašnjeno u delu “Plaćanje računa”. Ukoliko međutim, niste kreirali šablon, veoma korisna opcija koja će Vam olakšati popunjavanje platnog naloga i skratiti vreme potrebno za to je opcija “PONOVO UPOTREBI”. U listi transakcija po računu pronađite transakciju koju želite da ponovite, kliknite da nju da se prikažu detalji transakcije, a zatim odaberite opciju “PONOVO UPOTREBI”.

 

 

2. Otvoriće se nalog za plaćanje sa već popunjenim podacima. Proverite podatke koji su već uneti u platni nalog i ukoliko ima potrebne, neki od podataka izmenite, a zatim potpišite platni nalog.